Pomiary elektryczne

Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. ”Prawo budowlane” w artykule 62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania kontroli raz na 5 lat. Kontrolą powinny być objęte instalacje elektryczne w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji. A także instalacja odgromowa w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów.

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne, odbiorcze i okresowe:

Pomiary elektryczne:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar skuteczności zerowania),
  • pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
  • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia,
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar rezystancji podłóg i ścian,
  • sprawdzenie ochrony przez separację elektryczną,
  • badanie elektronarzędzi.

Pomiary ochronne:

  • pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiar rezystancji izolacji obwodów,
  • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • pomiar ciągłości PE i małych rezystancji,
  • pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • pomiar ciągłości obwodów odgromowych.